Stikkordarkiv: transport

Transport av Smolt fra Settefiskanlegg

Transport av fisk foregår stort sett i brønnbåt, som er en fraktebåt der lasterommet består av brønner (oftest to paralelle i lengderetningen) som fisken pumpes inn i. Brønnbåter er å foretrekke framfor andre transportmetoder på grunn av den store kapasiteten og det faktum at så godt som alle destinasjonene er marine. Til tross for dette kan tankbil i mange tilfeller være et nødvendig alternativ, da opprettelse av PD-sonen setter spesielle krav. Enkelte settefiskanlegg kan kun levere smolt ut av sonen per bil, og i deler av sonen er det forbud mot transport i åpen brønnbåt. Transport av smolt i brønnbåt er i store trekk lik transport av all annen matfisk, men det er allikevel noen viktige forskjeller. Smolten har som nevnt løsere skjell og er mer utsatt for håndteringsskader enn annen fisk, man må derfor være bevisst på dette når man håndterer den. Laksesmolt er dessuten mer var for stress, noe som gjør varsom håndtering enda viktigere, siden mye stress kan føre til høyere dødelighet. Transporten må treffe innenfor det tidligere nevnte smoltvinduet, som på bakrunn av adferdsobservasjoner antas til å ligge rundt 500 døgngrader. Dersom smolten ikke kommer i saltvann innenfor dette vinduet kan konsekvensene være redusert vekst og høy dødelighet.

 

Forholdsreglene for smolt – viktige punkter ved transport av fisk med brønnbåt

 

Oksygen

Under transport er oksygenmetningen svært viktig, og . Fisk er spesielt stresset underveis og følgelig øker da også oksygenforbruket. Det bør derfor gjenomføres oksygenmålinger hyppig for å sikre at metningen ligger der den skal, rundt 85-110%. Det er anbefalt å seile med omtrent 50% mer oksygen enn det reisetiden krever som back-up i tilfelle det skulle oppstå komplikasjoner underveis.

 

Avfallsstoffer

CO2 og amoniakk er metabolske avfallsstoffer fra fisken som er giftige ved høye konsentrasjoner. Dersom utskiftningen av vannet er for dårlig eller avstengt under transport vil disse stoffene akkumulere over tid. For å unngå CO2-forgiftning benyttes det CO2-luftere, som fjerner karbondioksiden fra overflatevannet. For å begrense dannelsen av ammoniakkgass, må pH og temperaturen i vannet holdes relativt lavt. pH bør ligge på omkring 6,2-6,5, mens temperaturen bør være 15°C eller lavere. Lavere temperatur reduserer dessuten den metabolske aktiviteten og dermed også utskillelsen av avfallsstoffene. Sollys bør også unngås for å sikre temperaturen og redusere aktiviteten i vannet.

 

Sulting

Før fisken tas om bord i brønnbåten sultes den normalt 3-5 dager avhengig av størrelse og vanntemperaturen slik at tarmen tømmes helt. Dette gjøres for at brønnene ikke skal få en unødvendig dårlig vannkvalitet fra fiskens avføringen. I tillegg vil fiskens metabolske aktivitet senkes til et minimum for å konservere energi under sultingen, slik at også oksygenforbruket blir redusert. Sultetiden må beregnes med omhu, for dersom den blir for lang vil fisken mobilisere proteinet i musklene til forbrenning og få en redusert tilvekst ved utsett, dessuten vil proteinforbrenningen gi økt amoniakkproduksjon. I større fisk tas redusert vekst igjen ved kompensasjonsvekst, men smolt er ikke like effektive på å ta igjen dette tapet.

 

Tetthet

I brønnene er det viktig at tettheten av fisk ikke er for høy for at transporten skal bli optimal. Dersom biomassen i brønnen økes, vil følgelig også den totale utskillelsen av avfallsstoffer som amoniakk og CO2 øke. I tillegg vil oksygenbehovet bli høyere. Tettheten må derfor beregnes ut i fra størrelsen på fisken og varigheten på transporten opp mot volumet på brønnene. Normalt sier en at en tetthet på ca 35-50 kg/m3 ved transport er trygt dersom brønnbåten kjører med åpne ventiler. Dette er som tidligere nevnt ikke tillatt i alle farvann som en ekstra faktor å ta hensyn til.

 

Smitte

Det vil alltid være en smittefare ved transport av fisk. Det kan da være smitte fra settefiskanlegget, smitte under transporten eller smitte ved utsett av fisken. Desinfeksjon av hele brønnbåten og utstyret som skal brukes under transport er derfor helt nødvendig, og skal utføres i henhold til transportforskriftene fastsatt av landbruksdepartementet. Transporten skal foregå langs en fastsatt rute som går utenom utsatte smittesoner og hvor brønnbåten kun kan seile med åpne ventiler i gitte områder. Ved økt stress vil cortisolnivået i fisken øke og gir negativt utslag på immunforsvaret. Hvis vannet i brønnene tilsvarer fiskens osmolaritet på omtrent 10‰ salinitet, vil stressbelastningen reduseres.

 


Kilder

http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/bronnbat/fakta_om_bronnbaater_og_annen_transport_av_levende_fisk.5742

Klikk for å få tilgang til forskningsrapport%5C031.pdf

Oppdrett av laksesmolt (1998) – Tom Hansen (redaktør)

Oppdrett av laks og aure i Norge (Utgave august 11) – Sigurd Olav Stefansson, Jens Chr. Holm og Geir Lasse Taranger.